تلفن تماس 031-53513111 و 09132249659

پست الکترونیک info@fscco.ir

ساعت کاری 8:30 تا 15

افتخارات

فن آوران شیمی سپاهان > افتخارات

شرکت فناور برتر

مجوز دانش بنیان