تلفن تماس 031-53292177

پست الکترونیک info@fscco.ir

ساعت کاری 8 تا 16

افتخارات

شرکت فن آوران شیمی سپاهان در سال 1393 موفق به اخذ مجوز دانش بنیان برای دو محصول خود گردید.
شرکت (دانش بنیان ) فن آوران شیمی سپاهان در دومین جشنواره پژوهش و فناوری به عنوان واحد فناور برتر شناخته شد.
“شرکت فن آوران شیمی سپاهان موفق به کسب عنوان برترین واحد فن آور مرکز رشد شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گردید.”
شرکت (دانش بنیان ) فن آوران شیمی سپاهان در سومین جشنواره پژوهش و فناوری به عنوان واحد فناور برتر شناخته شد.